Banana Alaçatı Otel – Nafiz Emre KONURALP
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

1. AMAÇ
Banana Alaçatı Otel ( bundan sonra Otel olarak anılacaktır) olarak;
müşterilerimiz, ziyaretçilerimiz, tedarikçilerimiz ve çalışanlarımız dâhil gerçek
kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına
ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuata
uygun olarak işlenmesi ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde
kullanmasının sağlanması önceliğimizdir.
Bu nedenle, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere;
çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin,  müşterilerimizin ve internet sitemizi ziyaret
eden kullanıcılarımızın, kısacası faaliyetlerimiz sırasında edindiğimiz tüm kişisel
verilere ilişkin verinin işlenmesi, saklanması, aktarılmasına ilişkin
işlemleri Otelimizin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’na
(“Politika”) göre gerçekleştirmekteyiz.
Kişisel verilerin korunması ve kişisel verileri toplanan gerçek kişilerin temel hak
ve hürriyetlerinin gözetilmesi kişisel verilerin işlenmesine
ilişkin politikamızın temel prensibidir. Bu nedenle kişisel verinin işlendiği
tüm faaliyetlerimizi,  özel hayatın gizliliğinin korunması, haberleşmenin gizliliği,
düşünce ve inanç özgürlüğü ve etkili kanun yollarını kullanma
haklarını gözeterek sürdürmekteyiz.
İşbu Politika, ticari veya sosyal sorumluluk ve benzeri faaliyetlerimiz sırasında
paylaşılan kişisel verilerin KVKK’da anılan ilkeler çerçevesinde işlenmesi,
saklanması, aktarılması ve silinmesi ya da anonim hale getirilmesine dair
izlediğimiz yöntemleri açıklamaktadır.

2. KAPSAM
Sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; çalışanlarımızın, ziyaretçilerimizin, iş
bağlantılarımızın, iş ortaklarımızın, müşterilerimizin, potansiyel
müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, internet sitemizi ziyaret eden
kullanıcılarımızın, kısacası faaliyetlerimiz sırasında edindiğimiz ve Otel
tarafından işlenen tüm kişisel veriler bu Politika’nın kapsamındadır.
Kişisel verilerin korunması sadece gerçek kişiler ile ilgili olup tüzel kişilere ait,
içerisinde gerçek kişiye ilişkin bilgi içermeyen bilgiler kişisel veri koruması
dışında bırakılmıştır. Bu nedenle işbu Politika tüzel kişilere ait verilere
uygulanmaz.
Politikamız, Otel’in sahibi olduğu ya da Otel tarafından yönetilen, tüm kişisel
verilerin işlenmesine yönelik faaliyetlerde uygulanmakta olup KVKK ve
kişisel verilere ilişkin ilgili diğer mevzuat ve bu alandaki uluslararası standartlar
gözetilerek ele alınmış ve hazırlanmıştır.
3. TANIM ve KISALTMALAR
Bu bölümde Politika’da geçen özel terim ve deyimler, kavramlar, kısaltmalar vb.
kısaca açıklanır.
3.1. Otel: Banana Alaçatı Otel – Nafiz Emre Konuralp
3.2. Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye ve özgür iradeye
dayanan, tereddüte yer bırakmayacak açıklıkta, sadece o işlemle sınırlı olarak
verilen onay.
3.3. Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi
hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle
ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.
3.4. Çalışan: Otel personeli.
3.5. Kişisel Veri Sahibi (İlgili Kişi): Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
3.6. Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü
bilgi.
3.7. Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi,
felsefi inancı, dini, mezhebi, veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf
ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti, güvenlik
tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.
3.8. Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen
otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla
otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması,
saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması,
devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da
kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her
türlü işlem.
3.9. Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu
adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.
3.10. Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını
belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu
gerçek veya tüzel kişi.
3.11. KVK Kurulu: Kişisel Verileri Koruma Kurulu.
3.12. KVK Kurumu: Kişisel Verileri Koruma Kurumu.
3.13. KVKK: 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.
3.14. Politika: Banana Alaçatı Otel Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi
Politikası.
3.16. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP):Her türlü ticari, hukuki yazışma ve belge
paylaşımlarınızı gönderdiğiniz biçimde koruyan, alıcının kim olduğunu kesin
olarak tespit eden, içeriğin kesinlikle değişmemesini ve içeriği yasal geçerli ve
güvenli, kesin delil haline getiren sistemdir.

4. HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLER
KVKK uyarınca veri sorumlusu olarak kişisel verilerin korunması ve işlenmesi
kapsamında hukuki yükümlülükler aşağıda sıralanmıştır:
4.1. Aydınlatma yükümlülüğümüz
Veri sorumlusu olarak kişisel verileri toplarken;
 ¬ Kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği,
 ¬ Kimliğimiz, varsa temsilcimizin kimliğine ilişkin bilgiler,
 ¬ İşlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 ¬ Verileri toplama yöntemimiz ve hukuki sebebi,
 ¬ Kanundan doğan haklar,
hususlarında İlgili Kişi’yi aydınlatma yükümlülüğümüz bulunmaktadır.
Otel olarak kamuoyuna açık olan işbu Politika’nın açık, anlaşılır, kolay erişebilir
olmasına özen göstermekteyiz.
4.2. Veri güvenliğini sağlama yükümlülüğümüz
Veri sorumlusu olarak uhdemizde bulunan kişisel verilerin güvenliğini sağlamak
için mevzuatta öngörülen idari ve teknik tedbirleri almaktayız. Veri güvenliğine
ilişkin yükümlülükler ve alınan tedbirler işbu Politika’nın 9. ve 10.
bölümlerinde detaylandırılmaktadır.

5. KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI
5.1. Kişisel veriler
Kişisel veriler; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü
bilgilerdir.
Kişisel verilerin korunması sadece gerçek kişiler ile ilgili olup tüzel kişilere ait,
içerisinde gerçek kişiye ilişkin bilgi içermeyen bilgiler kişisel veri koruması
dışında bırakılmıştır. Bu nedenle işbu Politika tüzel kişilere ait verilere
uygulanmaz.
5.2. Özel nitelikli kişisel veriler
Kişilerin, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya
diğer inançları ile kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyelikleri, sağlığı,
cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile
biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel verilerdir.
6. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

6.1. Kişisel verileri işleme ilkelerimiz
Kişisel verileri aşağıda yer alan ilkeler uyarınca işlemekteyiz.
6.1.1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme
Kişisel verileri dürüstlük kurallarına uygun, şeffaf ve aydınlatma
yükümlülüğümüz çerçevesinde işlemekteyiz.
6.1.2. Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasını sağlama
İşlenen verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak için veri işleme
prosedürlerimizde gerekli tedbirleri almakla birlikte, Kişisel Veri Sahibi’ne
verilerin güncellemesi ve var ise işlenen verilerindeki hataları düzeltmesi için
bize başvuru imkanı sunarız.
6.1.3. Belirli, açık ve meşru amaçlarla işleme
Otel olarak kişisel verileri kapsamı ve içeriği açıkça belirlenmiş, mevzuat ve
ticari hayatın olağan akışı çerçevesinde faaliyetlerimizi sürdürmek için belirlenen
meşru amaçlarımız dahilinde işlemekteyiz.
6.1.4. Kişisel verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü
olması
Kişisel verileri açık ve kesin olarak belirlediğimiz amaçla bağlantılı, sınırlı ve
ölçülü olarak işlemekteyiz.
İlgili olmayan veya işlenmesine ihtiyaç duyulmayan kişisel
verilerin işlenmesinden kaçınmaktayız. Bu nedenle, yasal gereklilik olmadığı
sürece özel nitelikte kişisel verileri işlememekte veya işlememiz gerektiğinde
konuya ilişkin açık rıza almaktayız.
6.1.5. Kanuni düzenlemeler tarafından öngörülen ve ticari
meşru menfaatlerimiz süresince kişisel verilerin saklanması
Mevzuattaki birçok düzenleme kişisel verilerin belirli bir süre saklanmasını
zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, işlediğimiz kişisel verileri ilgili mevzuatta
öngörülen veya kişisel verilerin işlenme amaçları için gerekli olan süre
kadar saklamaktayız.
Mevzuatta öngörülen saklama süresinin sona ermesi veya işleme amacının
ortadan kalkması durumunda kişisel verileri silmekte, yok etmekte veya anonim
hale getirmekteyiz.

6.2. Kişisel verileri işleme amaçlarımız
Otel olarak kişisel verileri sayılanlarla sınırlı olmamak üzere aşağıda sayılanlarla
benzer amaçlar için işlemekteyiz:
 ¬ Faaliyetlerimizin yürütülmesi,
 ¬ Sözleşme kapsamında ve hizmet standartları çerçevesinde
müşterilere destek hizmeti sağlamak,
 ¬ Müşterilerimizin tercih ve ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve verdiğimiz
hizmetlerin bu kapsamda şekillendirilmesi, güncellenmesi,

 ¬ Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki
yükümlülüklerimizi yerine getirilmesini sağlamak,
 ¬ İş başvurularını değerlendirmek,
 ¬ Otel ile iş ilişkisinde bulanan kişiler ile irtibat sağlamak,
 ¬ Pazarlama,
 ¬ Satıcı / tedarikçi yönetimi,
 ¬ Reklam,
 ¬ Yasal raporlama,
 ¬ Faturalandırma.
6.3. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi
Özel nitelikli kişisel veriler kanunlarda öngörülen ve KVK
Kurulu’nun öngördüğü idari ve teknik tedbirler alınarak, sağlık ve cinsel hayata
ilişkin veriler, açık rıza var ise işlenir. Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi
inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek, vakıf veya sendika
üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, biyometrik
veriler ve genetik verileri kanunlar tarafından öngörülmesi şartıyla açık rızanız
olmadan işleyebiliriz.
6.4. İnsan kaynakları ve istihdam amaçlarıyla kişisel verilerin işlenmesi
Personel Aday’ı olarak yapacağınız başvurular sürecinde bizlerle paylaştığınız
özgeçmiş, diploma vb. sair evrakta yer alan kişisel verilerinizi, iş başvurusu
değerlendirmesi amacıyla işlemekte, saklamakta ve aktarmaktayız. Personel
Aday’ı olarak paylaştığınız kişisel verilerin işlenmesi ve saklanması işbu Politika
kapsamındadır.
6.5. Kişisel verilerin işlenmesinde açık rızanın aranmadığı istisnai haller
Aşağıda sayılan ve kanundan doğan istisnai hallerde açık rıza alınmadan kişisel
verileri işleyebiliriz:
 ¬ Kanunlarda açıkça öngörülmesi;
 ¬ Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması
kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli
olması;
 ¬ Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin
zorunlu olması;
 ¬ Temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu
olarak meşru menfaatlerimiz için verilerinizi işlememizin zorunlu olması.
6.6. Kişisel Verilerin Genel Güvenliğinin ve Gizliliğinin Sağlanması
Otelimiz, KVKK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu
kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı
erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik
düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri
almaktadır.
Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Kişisel Verilere
Hukuka Aykırı Erişimi Engellemek İçin Alınan Teknik Tedbirler :
 Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.

 Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.
 Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli
güvenlik önlemleri alınmaktadır.
 Özel nitelikli kişisel veriler elektronik posta yoluyla gönderilecekse
mutlaka şifreli olarak ve KEP veya kurumsal posta hesabı kullanılarak
gönderilmektedir.
 Saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılmaktadır.
 Taşınabilir bellek, CD, DVD ortamında aktarılan özel nitelikli kişiler
veriler şifrelenerek aktarılmaktadır.
• Teknolojinin imkân verdiği ölçüde teknik önlemlerin alınması,
• Teknik konularda uzman kişiler tarafından destek alınması,
• Düzenli aralıklarla alınan önlemlerin uygulanmasına yönelik denetim yapılması,
• Güvenliğin sağlanması için gerekli yazılım ve alt yapının oluşturulması,
• Şirket bünyesinde işlenmekte olan verilere erişimin sınırlandırılması,
• Kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak için hukuka uygun
bir şekilde yedekleme programının kullanılması, Virüs koruma sistemlerini içeren
yazılımların kullanılması.
Şirketimiz kişisel verilerinizi korumak amacıyla her türlü teknik, teknolojik
güvenlik önlemlerini almış olup olası risklere karşı kişisel verilerinizi koruma
altına almıştır.
Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Kişisel Verilere
Hukuka Aykırı Erişimi Engellemek İçin Alınan İdari Tedbirler :
• Çalışanlar için veri güvenliği hükümleri içeren disiplin düzenlemeleri
mevcuttur.
 Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve
farkındalık çalışmaları yapılmaktadır.
 Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır.
 İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir.
 Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir.
 Kişisel veri güvenliği sorunları hızlı bir şekilde raporlanmaktadır.
 Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır.
 Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı
güvenliği sağlanmaktadır.
 Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.
 Mevcut risk ve tehditler belirlenmiştir.
 Özel nitelikli kişisel veri güvenliğine yönelik protokol ve prosedürler
belirlenmiş ve uygulanmaktadır.

7. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
7.1. Kişisel verilerin yurt içine aktarımı
Otel olarak, kişisel verilerin aktarılması konusunda KVKK’da öngörülen ve
KVK Kurulu tarafından alınan karar ve düzenlemelere uygun bir şekilde
hareket etmekteyiz.
Mevzuatta yer alan istisnai haller saklı kalmak kaydıyla,   özel nitelikli
veriler İlgili Kişi’nin açık rızası olmadan başka gerçek kişilere veya tüzel kişilere
tarafımızdan aktarılmaz.
KVKK ve sair mevzuatın öngördüğü istisnai hallerde İlgili Kişi’nin açık rızası
olmadan da veriler mevzuatta öngörülen şekilde ve sınırlarla bağlı olarak yetkili
kılınan idari veya adli kurum veya kuruluşa aktarılabilir.
Ayrıca, mevzuatın öngördüğü istisnai haller ile;
 ¬ Politika’nın ilgili maddesinde açıklanan hallerde,
 ¬ Özel nitelikli kişisel veriler hususunda Politika’nın ilgili maddesinde
sayılan hallerde,
 ¬ KVK Kurulu’nun ve ilgili mevzuatın öngördüğü tedbirlerin alınması ile
birlikte İlgili Kişi’nin sağlığı ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel
veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi
teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile
finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü
altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlara,
açık rıza aranmadan aktarılabilir.
7.2. Kişisel verilerin aktarıldığı kurum ve kuruluşlar
Kişisel veriler, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere;
 ¬ Tedarikçilerimize,
 ¬ İş ortaklarımız ve iş bağlantılarımıza,
 ¬ Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 ¬ Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine,
yukarıda açıklanan ilke ve kurallara göre aktarılabilir.
7.3. Kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarılmasına ilişkin
aldığımız tedbirler
7.3.1. Teknik tedbirler
Kişisel verileri korumak için sayılanlarla sınırlı olmamak üzere;

 ¬ Kişisel verilerin mevzuata uygun olarak işlenmesi ve saklanması için
otel içi teknik organizasyonu yapmakta,
 ¬ Kişisel verilerinizin saklanacağı veri tabanlarının güvenliğini sağlamak
için teknik altyapıyı oluşturmakta,
 ¬ Oluşturulan teknik altyapının süreçlerini takip etmekte ve denetimlerini
yapmakta,
 ¬ Aldığımız teknik tedbirlerin ve denetim süreçlerinin raporlanmasına
ilişkin prosedürleri belirlemekte,
 ¬ Teknik tedbirleri periyodik olarak güncellemekte ve yenilemekte,
 ¬ Riskli durumlar yeniden incelenerek gerekli teknolojik çözümler
üretilmekte,
 ¬ Virüs koruma sistemleri, güvenlik duvarı ve benzeri yazılımsal
veya donanımsal güvenlik ürünleri kullanmakta ve teknolojik gelişmelere
uygun güvenlik sistemleri kurmaktayız.

7.3.2. İdari tedbirler
Kişisel verilerinizi korumak için sayılanlarla sınırlı olmamak üzere;
 ¬ Otelimiz içerisindeki, otel ve iştirak çalışanları da dahil olmak üzere
kişisel verilere erişim politika ve prosedürleri oluşturmakta,
 ¬ Çalışanlarımızı, kişisel verilerin hukuka uygun bir şekilde korunması ve
işlenmesine ilişkin bilgilendirmekte ve eğitmekte,
 ¬ Çalışanlarımız ile yaptığımız sözleşmelerde ve/veya oluşturduğumuz
Politikalarda, otel Çalışanlarımız tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı
olarak işlenmesi durumlarında alınacak tedbirleri kayıt altına almakta,
 ¬ Birlikte çalıştığımız veri işleyenler veya veri işleyenlerin ortaklarının
kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerini denetlemekteyiz.
8. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI
8.1. Kişisel verilerin ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için
gerekli olan süre kadar saklanması
Kişisel verileri mevzuatta öngörülen saklama süreleri saklı kalmak kaydıyla,
kişisel verilerin işleme amacının gerektirdiği süre boyunca saklamaktayız.
Kişisel verileri birden fazla amaç ile işlediğimiz hallerde, verinin işleme
amaçlarının ortadan kalkması veya İlgili Kişi’nin talebi üzerine verilerin
silinmesine mevzuatta bir engel olmaması durumunda veriler silinir, yok edilir
veya anonimleştirilerek saklanır. Yok etme, silme veya anonimleştirme
hususlarında mevzuat hükümleri ve KVK Kurulu kararlarına uyulur.
8.2. Kişisel verilerin saklanmasına ilişkin aldığımız tedbirler
8.2.1. Teknik tedbirler
 ¬ Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonimleştirilmesi için
teknik alt yapılar ve bunlara ilişkin denetim mekanizmaları oluşturmakta,
 ¬ Kişisel verilerin güvenli şekilde saklanması için gerekli tedbirleri
almakta,

 ¬ Oluşabilecek risklere karşı iş sürekliliği ve acil durum planları oluşturup
bunların uygulanmasına ilişkin sistemler geliştirmekte,
 ¬ Kişisel verilerin saklama alanlarına ilişkin teknolojik gelişmeler uyarınca
güvenlik sistemleri kurmaktayız.
8.2.2. İdari tedbirler
 ¬ Kişisel verilerin saklanması ile ilgili teknik ve idari riskler hakkında
çalışanlarımızı bilgilendirerek farkındalık yaratmakta,
 ¬ Kişisel verilerin saklanması için üçüncü kişilerle işbirliği yapılması
durumunda kişisel verilerin aktarıldığı oteller ile yapılan sözleşmelere;
kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, aktarılan kişisel verilerin korunması
ve güvenli saklanması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına
ilişkin hükümlere yer vermekteyiz.
9. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ
9.1. Kişisel verilerin güvenliğine ilişkin yükümlülüklerimiz
Kişisel verilerin;
 ¬ Hukuka aykırı işlenmesini önlemek,
 ¬ Hukuka aykırı erişimini önlemek,
 ¬ Hukuka uygun olarak saklanmasını sağlamak,
için teknolojik olanaklar ve uygulama maliyetlerine göre idari ve teknik tedbirler
almaktayız.
9.2. Kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek için aldığımız
tedbirler
 ¬ Otelimiz içerisinde gerekli denetimleri yapmakta ve yaptırmakta,
 ¬ Çalışanlarımızı kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi hakkında
eğitmekte ve bilgilendirmekte,
 ¬ Otelimizin yürüttüğü faaliyetler, detaylı olarak tüm iş birimleri özelinde
değerlendirilmekte, söz konusu değerlendirme sonucunda ilgili birimlerin
gerçekleştirdiği ticari faaliyetler özelinde kişisel verileri işlemekte,
 ¬ Kişisel verilerin işlenmesi amacıyla üçüncü kişilerle işbirliği yapıldığı
hallerde kişisel verileri işleyen şirketler ile yapılan sözleşmelerde; kişisel
verileri işleyen kişilerin, gerekli güvenlik tedbirlerini almasına ilişkin
hükümlere yer vermekte,
 ¬ Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ifşa edilmesi veya veri sızıntısı
olması halinde KVK Kurulu’na durumu bildirerek bu hususta mevzuat
tarafından öngörülen incelemeleri yapmakta ve tedbirleri almaktayız.
9.2.1. Kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınan teknik
ve idari tedbirler
Kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek için;

 ¬ Teknik tedbirleri periyodik olarak güncellemekte ve yenilemekte,
 ¬ Otelimiz içerisinde erişim yetkilendirme prosedürleri oluşturmakta,
 ¬ Aldığımız teknik tedbirlerin ve denetim süreçlerinin raporlanmasına
ilişkin prosedürleri belirlemekte,
 ¬ Otelimiz içerisinde kullanılmakta olan veri kayıt sistemlerini mevzuata
uygun şekilde oluşturmakta ve periyodik olarak denetimlerini yapmakta,
 ¬ Oluşabilecek risklere karşı acil yardım planları oluşturup bunların
uygulanmasına ilişkin sistemler geliştirmekte,
 ¬ Çalışanlarımızı kişisel verilere erişim ve yetkilendirme hususlarında
eğitmekte ve bilgilendirmekte,
 ¬ Kişisel verilerin işlenmesi ve saklanması gibi faaliyetler amacıyla üçüncü
kişilerle işbirliği yapıldığı hallerde kişisel verilere erişim sağlayan şirketler
ile yapılan sözleşmelerde; kişisel verilere erişim sağlayan kişilerin, gerekli
güvenlik tedbirlerini almasına ilişkin hükümlere yer vermekte,
 ¬ Kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemeyi sağlamak amacıyla
teknolojik gelişmeler dahilinde güvenlik sistemleri kurmaktayız.

9.2.2. Kişisel verilerin hukuka aykırı ifşası durumunda aldığımız tedbirler
Kişisel verilerin hukuka aykırı ifşasının engellenmesine yönelik, idari ve teknik
tedbirler almakta ve ilgili prosedürlerimize uygun şekilde bu tedbirleri
güncellemekteyiz. Kişisel verilerin yetkisiz olarak ifşa edildiğini tespit etmemiz
halinde, bu durumu İlgili Kişi’ye ve KVK Kurulu’na bildirmek için sistem ve alt
yapılar oluşturmaktayız.
Alınan tüm idari ve teknik tedbirlere rağmen hukuka aykırı bir ifşa gerçekleşmesi
durumunda KVK Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde, bu durum, KVK
Kurulu’nun internet sitesinde veya başka bir yöntemle ilan edilebilecektir.

10. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI
Aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında Kişisel Veri Sahibi’ni bilgilendirmekte
ve bu bilgilendirmeye ilişkin sistem ve altyapılar kurmaktayız. Kişisel Veri
Sahibi’nin kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanması için gerekli olan teknik
ve idari düzenlemeleri yapmaktayız.
Kişisel Veri Sahibi kişisel verileri üzerinde;
 ¬ Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 ¬ Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 ¬ Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
 ¬ Yurt içinde kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 ¬ Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların
düzeltilmesini isteme,
 ¬ Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması
halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 ¬ Yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel
verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 ¬ İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz
edilmesi suretiyle aleyhe bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz etme,
 ¬ Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara
uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir.

10.1. Kişisel verilere ilişkin hakların kullanılması
Kişisel Veri Sahibi, kişisel verileri ile ilgili talebini KVK Kurulu tarafından ayrı
bir yöntem belirlenmesi halinde bu yöntem ile veya Alaçatı Mah. 12079 Sok.
No:1/1 Çeşme İZMİR adresine yazılı ve ıslak imzalı olarak gönderebilecektir.
Kişisel Veri Sahibi yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve
kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamalarını içeren başvuruda; talep
edilen hususun açık ve anlaşılır olması, talep edilen konunun başvuranın şahsı ile
ilgili olması veya başkası adına hareket ediliyor ise bu konuda özel olarak
yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi, ayrıca başvurunun kimlik ve
adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi
gerekmektedir.
Söz konusu talepler bireysel olarak yapılacak olup yetkisiz üçüncü kişilerin
kişisel veriler ile ilgili yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır. İlgili
Kişi’nin 18 yaşını doldurmamış olması halinde, yukarıda sayılan söz konusu
hakları İlgili Kişi’nin velisi veya yasal temsilcisi İlgili Kişi adına kullanabilir. Bu
durumda, İlgili Kişi’nin kimliğini tevsik edici belgeler ile birlikte veli veya yasal
temsilcinin kimlik bilgilerinin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.
10.2. Başvurunun değerlendirilmesi
10.2.1. Başvurunun cevaplandırılma süresi
Kişisel verilere ilişkin talepler, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç
30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Ancak, işlemin ayrıca bir
maliyeti gerektirmesi halinde, KVK Kurulu’nca belirlenen ücret alınabilir.
Başvuru sırasında veya başvuru değerlendirilirken ek bilgi ve belge talep
edilmesi söz konusu olabilecektir.
10.2.2. Başvuruyu reddetme hakkımız
Kişisel veriler ile ilgili başvurular, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere;
 ¬ Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle
araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,

 ¬ Kişisel verilerin özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal
etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya
bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
 ¬ Kişisel Veri Sahibi tarafından alenileştiren kişisel verilerin işlenmesi,
 ¬ Başvurunun haklı bir nedene dayanmaması,
 ¬ Başvurunun ilgili mevzuata aykırı bir istem içermesi,
 ¬ Başvuru usulüne uyulmaması,

gibi durumlarda, kabul edilmeme gerekçesi açıklanarak, reddedilir.
10.3. Başvurunun değerlendirilme usulü
İşbu Politika’nın ilgili maddesinde belirtilen cevaplandırma süresinin
başlayabilmesi için yapılan taleplerin yazılı ve ıslak imzalı olarak veya elektronik
imzalı ve “kep e posta” adresi üzerinden gönderilmesi veya KVK Kurulu’nun
belirlediği diğer yöntemlerle, başvuranın kimliğini tevsik edici bilgi ve belgelerle
birlikte gönderilmesi gerekmektedir.
Talep kabul edilir ise ilgili işlem uygulanır ve yazılı veya elektronik ortamda
bildirim yapılır. Talebin reddi halinde ise, gerekçesi açıklanarak yazılı veya
elektronik ortamda başvuru sahibine bildirilir.

10.4. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na olan şikayet hakkı
Başvurunun reddedilmesi, başvuruya verdiğimiz cevabın yetersiz bulunması veya
süresinde cevap verilmemesi hallerinde; başvuru sahibinin cevabı öğrendiği
tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60
(altmış) gün içerisinde KVK Kurulu’na şikayette bulunma hakkı bulunmaktadır.