6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU   KAPSAMINDA

NAFİZ EMRE KONURALP – BANANA ALAÇATI OTEL

MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

Amaç

Banana Alaçatı Otel gerçek kişi müşterilerine ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK Kanunu”) ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesini amaçlamaktadır. Otelimizin gerçek kişi müşterisi olmanız sebebiyle Otelimize bildirdiğiniz/bildireceğiniz ve/veya Otelimizce haricen herhangi bir yoldan temin edilen kişisel verileriniz Otelimiz  tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla;

 • Kişisel verilerinizi işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • Otelimize bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 • Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nun öngördüğü şartlarda, yurt içi üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK Kanunu’nda sayılan sair şekillerde işlenebileceğini ve KVKK’nda sayılan diğer işlemlere tabi tutulabileceğini bildiririz. İşbu Aydınlatma Metni ile şirketimiz tarafından yürütülen faaliyetlerin KVKK Kanunu’nda yer alan ilkelerle uyumlu olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesi benimsenmiştir.

Gerçek Kişi Müşterilerin Kişisel Verilerinin Toplanması ve Usulü

Otelimiz, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyecektir. Kişisel verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde tarafınızdan ayrıca izin alınacaktır. Şirketimiz tarafından toplanan ve kullanılan, müşterilere ait kişisel veriler özellikle şunlardır:

Kimlik: Kişi kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri grubudur.

Ad soyad, vergi kimlik no, vergi dairesi, tc kimlik no, doğum tarihi, anne adı, baba adı, Hes Kodu, Beraberindeki misafir ad-soyad, Nüfus cüzdanı fotokopisi.

(İşbu veriler sözleşme sürecinde ve sözleşmenizin bitiminden itibaren 10 yıl saklanmaktadır.)

(İşbu veriler Gerçek-Özel Hukuk Tüzel Kişileri, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Avukat, Muhasebe Firması-Mali Müşavir ile Paylaşılmaktadır.)

 

 

İletişim: Kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri grubudur.

Telefon numarası, adres, mail, Nüfusa kayıtlı olduğu il – ilçe.

(İşbu veriler sözleşme sürecinde ve sözleşmenizin bitiminden itibaren 10 yıl saklanmaktadır.)

(İşbu veriler Gerçek-Özel Hukuk Tüzel Kişileri, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Avukat, Muhasebe Firması-Mali Müşavir ile Paylaşılmaktadır.)

Finans: Kişinin finansal bilgilerinin bulunduğu veri grubudur.

IBAN, Banka Hesap No.

(İşbu veriler sözleşme sürecinde ve sözleşmenizin bitiminden itibaren 10 yıl saklanmaktadır.)

(İşbu veriler Gerçek-Özel Hukuk Tüzel Kişileri, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Avukat, Muhasebe Firması-Mali Müşavir, Banka ile Paylaşılmaktadır.)

Fiziksel Mekan Güvenliği: Bu veri kategorisi Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları gibi veri türlerini ifade etmektedir.

Görüntü kayıt, Kameralar.

(İşbu veriler son kamera kaydından itibaren 30 gün saklanmaktadır.)

(İşbu veriler Gerçek-Özel Hukuk Tüzel Kişileri, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Avukat ile Paylaşılmaktadır.)

 

İşlem Güvenliği:

İnternet log kaydı.

(İşbu veriler sözleşme sürecinizde işlenmekte,  sözleşmenizin bitiminden itibaren 1 yıl saklanmaktadır.)

(İşbu veriler Gerçek-Özel Hukuk Tüzel Kişileri, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Avukat ile Paylaşılmaktadır.)

Vize – Pasaport Verisi:

Pasaport Fotokopisi/Taraması

(İşbu veriler sözleşme sürecinizde işlenmekte,  sözleşmenizin bitiminden itibaren 1 yıl saklanmaktadır.)

(İşbu veriler Gerçek-Özel Hukuk Tüzel Kişileri, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Avukat ile Paylaşılmaktadır.)

Irk Ve Etnik Köken: Bu veri kategorisi Irk ve etnik kökeni bilgileri gibi veri türlerini ifade etmektedir.

Uyruk

 

(İşbu veriler sözleşme sürecinde ve sözleşmenizin bitiminden itibaren 10 yıl saklanmaktadır.)

 

(İşbu veriler Gerçek-Özel Hukuk Tüzel Kişileri, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Avukat, Mali Müşavir – Muhasebeci ile Paylaşılmaktadır.)

 

Diğer : Araç plaka bilgisi, Sigara kullanım bilgisi.

 

Kişisel verileriniz, gerek sözleşme ilişkisinin kurulmasından önce gerekse sözleşme ilişkisinin kurulmasından sonra ve devamı boyunca Şirketimize ibraz etmiş olduğunuz ve üçüncü kişilerden, kanunlarda öngörülen nedenlerle kamu kurum ve kuruluşlarından elde edilen her türlü bilgi belge ve doküman aracılığı ile kanunlarda öngörülen nedenlerle fiziksel veya elektronik ortamlar ve otelimize yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Damga Vergisi Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve yukarıda sayılan mevzuatla sınırlı olmamak kaydıyla yasal yükümlülüklerin ve gerekliliklerin yerine getirilmesi, hizmet sözleşmesinin kurulması ve ifası, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Otelimizin meşru menfaatleri için gerekli olması ve KVKK madde 5 ve 6 hükümlerine uygun olarak kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde işlenmektedir. Kişisel Verileriniz, Şirketimiz tarafından aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla işlenebilir;

 • Konaklama hizmetine ilişkin süreçlerin yürütülmesi,
 • Banana Alaçatı Otel satış ve pazarlama politikalarının yürütülebilmesi için kullandığı çevrimiçi yazılım sistemlerine kaydedilmesi,
 • Banana Alaçatı Otel tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,
 • Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi ve artırılmasının sağlanması,
 • Banana Alaçatı Otel ürün ve hizmetlerine ilişkin varsa şikâyet ve önerilerin toplanması ve değerlendirilmesi,
 • Banana Alaçatı Otel  tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlere önerilmesi; ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
 • İş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi,

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işleme amacının ortadan kalkmasına kadar geçecek olan makul süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Kişisel verileriniz saklama sürelerine ilişkin ayrıntılı bilgi Nafiz Emre Konuralp – Banana Alaçatı Otel envanterinde bulunmaktadır.

 

Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılması

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılacaktır:

 • İlgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü ile paylaşılacaktır.
 • Ürün ve hizmetlere dair ücretlerin tahsilatı kapsamında finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla, gerekmesi halinde noter, icra daireleri ve/veya mahkemeler ile paylaşılabilecektir.
 • İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.
 • Otelde bırakılan ve unutulan eşyaların teslim edilmesi amacıyla anlaşmalı kargo şirketi ile paylaşılacaktır.
 • Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir.

 

Kişisel Verilerin Güvenliğinin ve Gizliliğinin Sağlanması

Otelimiz, KVKK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişimi Engellemek İçin Alınan Teknik Tedbirler :

 • Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.
 • Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.
 • Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.
 • Özel nitelikli kişisel veriler elektronik posta yoluyla gönderilecekse mutlaka şifreli olarak ve KEP veya kurumsal posta hesabı kullanılarak gönderilmektedir.
 • Saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılmaktadır.
 • Taşınabilir bellek, CD, DVD ortamında aktarılan özel nitelikli kişiler veriler şifrelenerek aktarılmaktadır.

 

 • Teknolojinin imkân verdiği ölçüde teknik önlemlerin alınması,
 • Teknik konularda uzman kişiler tarafından destek alınması,
 • Düzenli aralıklarla alınan önlemlerin uygulanmasına yönelik denetim yapılması,
 • Güvenliğin sağlanması için gerekli yazılım ve alt yapının oluşturulması,
 • Şirket bünyesinde işlenmekte olan verilere erişimin sınırlandırılması,
 • Kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak için hukuka uygun bir şekilde yedekleme programının kullanılması, Virüs koruma sistemlerini içeren yazılımların kullanılması.

Şirketimiz kişisel verilerinizi korumak amacıyla her türlü teknik, teknolojik güvenlik önlemlerini almış olup olası risklere karşı kişisel verilerinizi koruma altına almıştır.

Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişimi Engellemek İçin Alınan İdari Tedbirler :

 • Çalışanlar için veri güvenliği hükümleri içeren disiplin düzenlemeleri mevcuttur.
 • Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır.
 • Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır.
 • İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir.
 • Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir.
 • Kişisel veri güvenliği sorunları hızlı bir şekilde raporlanmaktadır.
 • Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır.
 • Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır.
 • Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.
 • Mevcut risk ve tehditler belirlenmiştir.
 • Özel nitelikli kişisel veri güvenliğine yönelik protokol ve prosedürler belirlenmiş ve uygulanmaktadır.

 

 

 

Kişisel Verilerin Kanuni Olmayan Yollarla İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler :

İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, otelimiz bu durumu en kısa sürede ilgili kişiye ve Kurul’a bildirecektir.

 

 

 

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi :

KVKK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler re’sen veya ilgili kişinin talebi üzerine Otelimiz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Bu hususa ilişkin usul ve esaslar KVKK Kanunu ve bu Kanun dayanak alınarak oluşturacak ikincil mevzuata göre yerine getirilecektir.

Müşteri’nin Sahip Olduğu Haklar :

KVKK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, Otelimize başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:

 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Kişisel verilerinin yurt içinde aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 5. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen kişisel verilerinin analiz edilmesi suretiyle ilgili kişinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Otelimiz, KVKK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerinizi, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Otelimiz  tarafından revize edilebilir.

YUKARIDA YAZILI OLAN “AYDINLATMA METNİ”Nİ OKUDUM, ANLADIM VE ONAYLIYORUM.